Arkivet för romerna i Finland − Finitiko kaalengo arkiivos

Arkivet för romerna i Finland − Finitiko kaalengo arkiivos är ett arkiv som inrättats av Finska Litteratursällskapet (SKS) och Riksarkivet tillsammans med Delegationen för romska ärenden. Arkivet utökar sina samlingar och bildar nätverk internationellt. Arkivet är ett resultat av projektet Romernas kulturarv: arkivering, uppskattning och forskning (2016–2018) (Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018)).

Arkivet för romerna i Finland − Finitiko kaalengo arkiivos

Arkivet för romerna i Finland − Finitiko kaalengo arkiivos är en gemensam samling som består av romskt material i SKS arkiv och Riksarkivet.

Arkivet för romerna i Finland − Finitiko kaalengo arkiivos består av folkminnen, muntliga traditioner och kulturhistoriskt material samt av person- och föreningsarkiv. I samlingen finns handskrifter, inspelningar, fotografier och tryckalster. Materialet förvaras i SKS arkiv och Riksarkivet.

Samlingen utvecklas inom ramen för projektet Romernas kulturarv: arkivering, uppskattning och forskning (2016–2018). I början av 2017 katalogiserades cirka åtta hyllmeter romska förenings- och personarkiv som har mottagits från sju olika materialdonatorer under projektets gång. En beskrivning av samlingen kommer att finnas tillgänglig i den nationella katalogtjänsten för arkiv när projektet har avslutats. Materialet är tillgängligt i SKS arkiv eller Riksarkivet.

Delegationen för romska ärenden, Riksarkivet och Finska Litteratursällskapet svarar för genomförandet av projektet. Dessutom har projektet fått understöd av stiftelsen Majaoja-säätiö och fonden Suomen Kulttuurirahasto.

Projektet Romernas kulturarv: arkivering, uppskattning och forskning är en del av 100-årsjubileet för Finlands självständighet. Projektet och samlingen Arkivet för romerna i Finland – Finitiko kaalengo arkiivos som uppstår genom projektet är ett förverkligande av det politiska programmet för romerna (ROMPO 2014−2017).

Romernas kulturarv: arkivering, uppskattning och forskning (2016–2018)

Projektet Romernas kulturarv: arkivering, uppskattning och forskning (2016–2018) är ett arkiverings- och forskningsprojekt där man sparar romska muntliga traditioner och folklore i form av intervjuer och fotografier samt personarkiv och romska föreningsarkiv. Inom ramen för projektet skapar man relationer till forskningen inom det romska språket och kulturen och främjar forskningen. Inom projektet skriver man vetenskapliga artiklar om historien bakom insamlingen av det romska materialet och gör dem lättfattliga  bland annat genom tidningsartiklar och blogginlägg. Ett viktigt resultat för romerna är att man värnar om deras kulturarv och höjer uppskattningen av det. Ett varaktigt resultat av projektet är materialsamlingen Arkivet för romerna i Finland – Finitiko kaalengo arkiivos.

Mer information: Finska Litteratursällskapet, arkivforskare Risto Blomster, tfn 040 534 8868, risto.blomster@finlit.fi