Organisation

Finska Litteratursällskapet rf är en allmännyttig förening. Dess högsta beslutande organ är årsmötet och för verksamheten svarar föreningens styrelse som väljs av delegationen. Verksamheten leds av SKS:s generalsekreterare. SKS är indelat i sex avdelningar efter sällskapets uppgifter.

Arkivet är ett centralarkiv för folkminnesforskning. Det är ett specialarkiv för finsk kultur som har i uppgift

 • att bygga ut folkminnessamlingen, samlingen av muntlig tradition samt litteratursamlingarna och de litteraturhistoriska samlingarna och att svara för deras användbarhet
 • att delta i gemensamma arkivprojekt
 • att ge forskare och andra användare undervisning och handledning i hur samlingarna används.

Biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek för kulturforskning. Biblioteket har också en betydande samling finsk litteraturforskning med därtill hörande tjänster. Bibliotekets uppgift är

 • att skaffa material inom kulturforskning och forskning i finsk litteratur samt att göra detta material tillgängligt
 • att tillhandahålla forskar- och informationstjänster
 • att ge handledning i användningen av samlingarna och att ge undervisning i informationssökning inom kulturforskning.

Forskningsavdelningen svarar för SKS:s forskning. Forskningsavdelningens uppgift är

 • att erbjuda SKS:s forskningsprojekt och forskare stödtjänster (stipendieansökningar, arbetsställen, forskarresidenset i Tartu)
 • att bedriva forskningssamarbete med inhemska och utländska universitet och forskningsinstitut
 • att publicera kritiska utgåvor av finsk litteratur
 • att ge ut och utveckla webbpublikationen Finlands nationalbiografi

Förlaget ger ut vetenskaplig litteratur och fackböcker inom humaniora. Förlagets uppgift är

 • att ge ut sakkunnigbedömd vetenskaplig litteratur inom litteratur, kulturforskning, historia och finska språket
 • att ge ut faktaböcker inom litteratur, kulturforskning, historia och finska språket.

FILI - Finnish Literature Exchange är en expert- och exportorganisation inom litteratur. FILIs uppgift är

 • att stödja internationell översättning, tryckning och utgivning av finskspråkig, svenskspråkig och samisk litteratur från Finland
 • att stödja översättning av skön- och facklitteratur till finska , svenska och samiska
 • att göra finländsk litteratur känd i världen.

Förvaltnings- och ekonomiavdelningens uppgift är

 • att i samarbete med de förtroendevalda personerna och organen svara för att syftet med verksamheten uppnås
 • att svara för stödtjänster: personal, ekonomi och dataförvaltning
 • att svara för kommunikationen och för kontakterna med medlemmarna och SKS:s centrala intressentgrupper.